Sahaviriya Steel Industries PLC

มาตรฐานอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 •  ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานอุตสาหกรรมยุโรป (CE Mark) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน [EN 10025-2]

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2545

 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1999-2543 (TIS 1999)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)
 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2011-2543 (TIS 2011)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนที่ผ่านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ)
 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2060-2543 (TIS 2060)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2544

 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1479-2541 (TIS 1479)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป)
 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1735-2542 (TIS 1735)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานท่อ)
 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1499-2541 (TIS 1499)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ)
 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1501-2541 (TIS 1501)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักร)
 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1884-2542 (TIS 1884)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2543

 •  ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS MARK) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็ก แผ่นรีดร้อน JIS G3101 ,JIS G3106 ,JIS G3131

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2542

 •  ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 528-2540 (TIS 528)
  (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.