Sahaviriya Steel Industries PLC

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค

ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเอสเอสไอจึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ"ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค"

ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนนโยบายของ ภาครัฐ ในการพัฒนาธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม และผู้ประกอบ การรายย่อยที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่นรีดร้อนใน ภาคการผลิต เอสเอสไอจึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ

"ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค"

ขึ้นในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการดังกล่าวในด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งทางด้านต้นทุนบุคลากร คุณภาพสินค้าและการบริการ

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ของเอสเอสไอมีรูปแบบของการให้บริการแก่ธุรกิจ ขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีภาคการผลิต เกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่นรีดร้อน ดังต่อไปนี้

การบริการข้อมูล

 •  ให้บริการข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งาน เหล็กแผ่นรีดร้อน
 •  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 •  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ

การบริการตรวจสอบ

 •  ให้บริการแนะนำศูนย์ทดสอบหรือหน่วยงานทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)และมาตรฐานสากล
 •  ให้บริการประสานงานการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเหล็กแผ่นรีดร้อน
 • icon Download เอกสารความปลอดภัยของสินค้า(MSDS)

การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิค

 •  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของบริษัท
 •  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นที่มีความชำนาญ
 •  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้งานอย่างเหมาะสม
 •  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าใหม่

การฝึกอบรม

 •  ให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนระบบการประกันคุณภาพและการจัดการด้านการผลิต
รู้จักเอสเอสไอ ผลิตภัณฑ์และการผลิต ศูนย์บริการข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.