Sahaviriya Steel Industries PLC

history

ความเป็นมา


ปี 2558

เมษายน
 • รับเกียรติบัตร ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
กรกฏาคม
 • รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจําปี 2558 (รางวัลต่อเนื่อง 4 ปี) เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 
 • รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 10 ปีติดต่อกัน(2549-2558) เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 
กันยายน
 • รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการบริหารงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 
ตุลาคม
 • รับผลประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ในระดับที่ 3 Established จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 
 • รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2558 ระดับดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
ธันวาคม
 • รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ประเภท Recognition จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

 

ปี 2557

กุมภาพันธ์
 • เอสเอสไอ ยูเค ผลิตเหล็กแท่งแบนครบ 5 ล้านตัน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 
กรกฏาคม
 • รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2557 (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี) เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 
 • รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกลุ่มคะแนนสูงสุด ประจำปี 2557 (Annual General Meeting Checklist: AGM Checklist) ด้วยคะแนนร้อยละ 98.93 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 
สิงหาคม
 • รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 10 ปีต่อต่อกัน (2548-2557) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  
กันยายน
 • รับรางวัล “ASEAN Energy Awards 2014” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 
ตุลาคม
 • รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรซีเอสอาร์ที่มีความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 
พฤศจิกายน
 • รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
 • รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2557 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
 • รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
ธันวาคม
 • รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 - CGR) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 83 ซึ่งคะแนนรายหมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” วันที่ 15 ธันวาคม 2557 
 • รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 (EIA Monitoring Award 2014) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 

 

ปี 2556

มกราคม
 • เอสเอสไอ ยูเค ผลิตเหล็กแท่งแบนครบ 2 ล้านตันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 
กุมภาพันธ์
 • สถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนต่อวันสูงสุด13,021 ตัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
 • ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมสูงสุด 28 ล้านตัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
เมษายน
 • SSIทำสถิติใหม่ผลิตสูงสุดรายไตรมาส 770,408 ตัน ยอดส่งมอบไตรมาสแรกสูงสุด706,833 ตัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  
พฤษภาคม
 • รางวัลประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 • เอสเอสไอ ยูเค ประสบความสำเร็จผลิตเหล็กแท่งแบนสูงสุดต่อวัน 10,168 ตัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
กรกฏาคม
 • เอสเอสไอผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมครบ 29 ล้านตัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
สิงหาคม
 • เอสเอสไอ ยูเค ผลิตเหล็กแท่งแบนสูงสุดต่อวัน 11,432 ตัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
กันยายน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี พ.ศ. 2556” 
พฤศจิกายน
 • รางวัล SET Awards 2013 ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
 • รางวัล CSRI Recognition 2013 

ปี 2555

มีนาคม
 •  เอสเอสไอทำสถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุดครบ 26 ล้านตัน รายแรกของบริษัทเหล็กไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
มิถุนายน
 •  รางวัลประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เหล็กแท่งแบน SSI UK ล็อตแรก 4.8 หมื่นตันถึงไทยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 
กันยายน
 •  สถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงสุด12,449 ตันต่อวันเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
 •  รางวัลเกียรติยศแรงงานและสวัสดิการดีเด่น 10 ปีซ้อน
ตุลาคม
 •  เอสเอสไอ - บริษัท JFE Steel Corporation หรือ JFE และ Marubeni-Itochu Steel Inc. หรือ MISI ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership Agreement) โดย JFE และ MISI ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของเอสเอสไอรายละ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นวงเงินรวม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคา0.68 บาทต่อหุ้น ตามแผนการจัดโครงสร้างการเงินแบบเบ็ดเสร็จของเอสเอสไอ

ปี 2554

กุมภาพันธ์
 •  ซื้อโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร (Teesside Cast Products) ประเทศอังกฤษ มูลค่า 469 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 •  รับโล่ CSR DIW Continuous Awards
เมษายน
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน 
กันยายน
 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีติดต่อ (พ.ศ.2550 – 2554) 

ปี 2553

กุมภาพันธ์
 • ทำสถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 11,305 ตันต่อวันเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 
มีนาคม
 • ปริมาณส่งมอบเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้กับลูกค้าสูงสุดต่อเดือน 254,365 ตัน 
เมษายน
 • ทำสถิติผลิตต่อเดือนสูงสุด 286,607 ตัน ยอดส่งมอบไตรมาสแรกสูงสุด 679,049 ตัน 
พฤษภาคม
 • ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก Bureau Veritas ( BV ) – ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในความแข็งแรงและคุณภาพของเหล็ก 
กรกฏาคม
 • รางวัลนันทนาการดีเด่น 
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ 
พฤศจิกายน
 •  สถิติส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2,000,000 ตัน

ปี 2552

เมษายน
 •  เข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
พฤษภาคม
 •  รางวัล Thailand Energy Awards 2009 ประเภท ผู้บริหารด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น
มิถุนายน
 •  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประจำปี 2552
 •  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนครบ20ล้านตันรายแรกของไทย
กันยายน
 •  โล่และเกียรติบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมรับผิดชอบสังคม CSR-DIW
 •  รางวัลเชิดชูเกียรติแรงงานและสวัสดิการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 – 2552) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน
ตุลาคม
 •  กระทรวงแรงงานรับรอง มรท.8001-2546 ขั้นสมบูรณ์
 •  ทำสถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงสุดต่อวัน 10, 736 ตัน

ปี 2551

กุมภาพันธ์
 •  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคุณภาพสูง ได้บางที่สุดถึง 0.80 มิลลิเมตร
มิถุนายน
 •  รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)

ปี 2550

มกราคม
 •  ประกาศวิสัยทัศน์ “ผู้นำตลา ดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน  
พฤษภาคม
 •  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่ 7) 
 •  รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (ครั้งที่ 2)
กันยายน
 •  รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2546-2550)
พฤศจิกายน
 •  สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคุณภาพสูงขนาดหน้ากว้าง 1,050 มิลลิเมตร ได้บางที่สุดถึง 0.87 มิลลิเมตร
ธันวาคม
 •  รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ประจำปี 2549/2550 

ปี 2549

เมษายน
 •  ใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 
พฤษภาคม
 •  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่6 )
กรกฎาคม
 •  ได้รับรางวัล SET Awards 2006 : Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
กันยายน
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2549 
สิงหาคม
 •  รับมอบมาตรฐานรับรอง CE หรือ Conformite European Mark จาก Mr. Steve Naylor รองกรรมการผู้จัดการ LRQA South East Asia, India and Australia เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 •  รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทการจัดการพลังงาน

ปี 2548

กุมภาพันธ์
 •  ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2546) 
มีนาคม
 •  ขยายกำลังการผลิตจาก 2.4 ล้านตัน เป็น 4.0 ล้านตัน 
 •  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยสามารถรีดเหล็กแผ่นได้บางสุด 1.0 มม. ถึงหนาสุด 19.0 มม.
พฤษภาคม
 •  รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภทการเพิ่มผลผลิต (ครั้งที่ 2)
 •  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ครั้งที่ 5)
 •  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
 •  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน
กรกฎาคม
 •  รางวัล SET Awards 2005 – Best Corporate Governance Report ตามโครงการ CG Base Lining
พฤศจิกายน
 •  ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2547/2548” ระดับดีเด่นจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ปี 2547

มกราคม
 •  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 
เมษายน
 •  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 0120 มอก. 17025-2543
พฤษภาคม
 •  เริ่มผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันเพื่อการพาณิชย์
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2547 (ครั้งที่ 4)
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2)
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน (ครั้งที่ 2)
กันยายน
 •  ส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันเป็นครั้งแรก
ตุลาคม
 •  พิธีเปิดโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันอย่างเป็นทางการ

ปี 2546

พฤษภาคม
 •  ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000
 •  ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม" ประจำปี 2546 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2546 ประเภทการบริหารความปลอดภัย
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2546 (ครั้งที่ 3) 
มิถุนายน
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน (ครั้งที่ 1)
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (ครั้งที่ 1)
พฤศจิกายน 
 •  ได้รับรางวัลโครงการโรงงานสีขาวดีเด่นประจำปี 2546 

ปี 2545

พฤษภาคม
 •  ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2545 (ครั้งที่ 2)
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2545 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 
มิถุนายน
 •  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสิทธิชัย เธียรสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารของบริษัท 
 •  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท  
กันยายน 
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1999-2543 (TIS 1999)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)  
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2011-2543 (TIS 2011)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนที่ผ่านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ)
ตุลาคม  
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2060-2543 (TIS 2060)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ) 
พฤศจิกายน 
 •  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนครบ 10,000,000 ตัน

ปี 2544

พฤษภาคม
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2544 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่ 1)
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2545 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 
กรกฎาคม
 •  ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2543 
สิงหาคม
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1479- 2541 (TIS 1479)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป)
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1499- 2541 (TIS 1499)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ) 
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1735- 2542 (TIS 1735)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานท่อ) 
กันยายน 
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2544 (EIA Awards 2001) 
ตุลาคม 
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1501-2541 (TIS 1501)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล) 
พฤศจิกายน
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1884- 2542 (TIS 1884)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับที่ปรับปรุงคุณสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์) 

ปี 2543

มิถุนายน
 •  ได้รับเกียรติบัตรรับรองการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กันยายน 
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2543 ประเภทการเพิ่มผลผลิต 
 •  ได้รับใบรับรองในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการขยายผลการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก เพื่อสนับสนุนการส่งออก ประจำปี 2543 
ธันวาคม
 •  ได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS Mark)ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (JIS G3101, JIS G3106, JIS G3131) 

ปี 2542

มกราคม
 •  จัดตั้งบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อให้บริการงานซ่อมบำรุง งานออกแบบ และงานควบคุมทางด้านวิศวกรรมแก่บริษัทและบริษัทอื่น 
มีนาคม
 •  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ 
มิถุนายน
 •  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ลดลงจากร้อยละ 49 เป็น ร้อยละ 8.65
 •  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมที่โปร่งใส
 •  ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้เป็นจำนวนมากและมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น
 •  นอกจากนั้น เงินกู้ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นเงินกู้สกุลบาท เป็นผลให้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
พฤศจิกายน
 •  จัดตั้งโปรแกรม Level-1 American Depositary Receipts (ADR) จำนวน 10 ล้านหน่วย ร่วมกับ The Bank of New York ในฐานะ Depositary เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถนำหุ้นของบริษัทในกระดานต่างประเทศไปฝากไว้กับ Depositary เพื่อแลกกับ ADR ในสัดส่วน 20 หุ้น ต่อ ADR 1 หน่วย ซึ่งสามารถทำการซื้อขายเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐได้ในตลาด Over-the-Counter ในต่างประเทศ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย
ธันวาคม 
 •  ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080 ล้านหุ้น จำหน่ายในราคาหุ้นละ 0.01 บาทให้แก่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามแผนเพิ่มทุนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งช่วยให้มีโครงสร้างทุนที่ดีขึ้น 
 •  ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน Lloyd's Register Quality Assurance Limited

ปี 2541

มกราคม
 •  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้มาตรฐานเหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปเป็นมาตรฐานบังคับ
กันยายน 
 •  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 23.96 เป็นร้อยละ 15.18 
ตุลาคม
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 528-2540 (TIS 528)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป) 

ปี 2540

มกราคม
 •  ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
เมษายน 
 •  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

ปี 2538

มีนาคม
 •  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ขยายกำลังการผลิตจาก 1.8 ล้านตันต่อปีเป็น 2.4 ล้านตันต่อปี 
กรกฎาคม
 •  ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญบริษัท อายุ 10 ปี เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศจำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ
รู้จักเอสเอสไอ ความเป็นมา

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.