ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค

ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเอสเอสไอจึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ"ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค"

ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนนโยบายของ ภาครัฐ ในการพัฒนาธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม และผู้ประกอบ การรายย่อยที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่นรีดร้อนใน ภาคการผลิต เอสเอสไอจึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ

"ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค"

ขึ้นในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการดังกล่าวในด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งทางด้านต้นทุนบุคลากร คุณภาพสินค้าและการบริการ

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ของเอสเอสไอมีรูปแบบของการให้บริการแก่ธุรกิจ ขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีภาคการผลิต เกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่นรีดร้อน ดังต่อไปนี้

การบริการข้อมูล

การบริการตรวจสอบ

การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิค

การฝึกอบรม