Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

volunteer-bandonsamran-school

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา” นำโดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนสำราญ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การทาสีอาคารและรั้วโรงเรียน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ โดยมี นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสา

SSI Signs Sponsorship Agreement

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018) ร่วมกับดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการจัดงาน และผู้แทนมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  ทั้งนี้ การแข่งขัน Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018 จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

1-SSI Supports Sufficiency Economy in School Project at Ban Tung Chueak School

 

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ให้กับนายจงรักษ์ วัตรสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดี  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนด้านโภชนาการ และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งนักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

1-SSI Group Arranged Fulfill the Dream and Share Knowledge Project

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เสริมความรู้ทางวิชาการครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) พัฒนาทักษะความสามารถเชิงวิชาการให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 368 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา
 

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ SSI for Young Engineers ปี 1

1-SSI-for-Young-Engineers-ป-1-

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็กจำนวน 7 ทุน ทุนละ10,000 บาท ภายใต้โครงการ "Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017" ให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการเข้ารอบ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อผลักดันนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โครงการ SSI for Young Engineers จะดำเนินการมอบทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 บาท และทำการตัดสินรางวัลผลชนะเลิศมอบเงินจำนวน 20,000บาท แก่งานวิจัยที่ยอดเยี่ยม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน

เอสเอสไอจัด"อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย" ครั้งที่ 12

แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

to-be-engineer-12

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2560

A2

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลดังกล่าวกระทรวงพัฒนาสังคมฯจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการเนื่อง เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวสารข้อมูลองค์กร

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.